Till startsida

Stockholm placerar sig på topp 10 som hållbar destination

Många internationella destinationer har stärkt sitt hållbarhetsarbete och klättrat i det Globala hållbarhetsindexet, GDS. Stockholm följer den utvecklingen genom att placera sig på plats 10 i GDS-Index. Med dryga två poäng bättre än 2022. Göteborg placerar sig på plats 1 och tilldelas Leadership Award 2023. De nordiska städerna är i topp. Endast Bordeaux kvalar in på plats 9. 

Det är väldigt roligt att Stockholm placerar sig högt i internationell jämförelse när det gäller hållbarhet. Det ligger i linje med hur staden arbetar med Agenda 2030-åttagandena och målet att nå ett klimatpositivt Stockholm år 2030. För många unga och för de som står långt från arbetsmarknaden är besöksnäringen en viktig instegsbransch och bidrar därför till social och ekonomisk hållbarhet som stärker hela staden, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Hållbarhet får allt större betydelse för stadens besöksnäring och ett flertal aktörer ser att hållbarhet kan driva affärer. Genom att säkerställa att hållbarhetsaspekter införlivas i fler delar i destinationen kan Stockholm bli en trovärdig hållbarhetsaktör som andra destinationer väljer att följa. Och blir en attraktiv plats att besöka, bo och arbeta i.

För ett år sedan blev Kungliga djurgården utsedda som mottagare av GSTC:s (Global Sustainability Tourism Council) hållbarhetsutmärkelse Green Destination Award. Utmärkelsen ges till destinationer som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Detta tack var det enträgna arbete Kungliga Djurgårdens intressenter genomfört på Djurgården. Djurgården är därmed en av världens mest hållbara storstadsdestinationer och en viktig destination i destinationen. Som ett led av detta har den globala organisationen Global Sustainable Tourism Council (GSTC), som initierades av bland annat FN, valt att arrangera sin nästa världskongress om hållbarhet i Sverige, 23-25 april 2024, på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Staden tar ansvar för och bidrar till att förbättra förutsättningarna för global hållbar utveckling genom att agera lokalt. Därför ligger stadens övergripande vision till grund för inriktningen för hållbarhetsarbetet. Rapporteringen till GDS-index utgår också från stadens arbete med Agenda 2030. Stockholm stad har dessutom under 2022 ansökt i EU om att bli en av 100 klimatneutrala städer 2030.

Om GDS-Index
Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) är ett program på destinationsnivå som mäter och jämför hållbarhetsstrategi och prestanda för turist- och evenemangsdestinationer. GDS-indexet är det första programmet för hållbarhetsbenchmarking och prestationsförbättring någonsin som fokuserar på destinationsorganisationer (DMOs) och Convention bureaus (CVBs). Programmet lanserades 2016 och har erkänts som ett ledande exempel på hållbarhet inom turist- och evenemangsbranschen.

Den årliga översynen och uppdateringen av kriterierna och metoderna syftar till att säkerställa kontinuerliga förbättringar och framsteg mot mer regenerativa destinationer.

Om Stadens arbete med Agenda 2030
Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling ska ligga till grund för en hållbar utveckling och Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Stockholms stad arbetar därför aktivt för att leva upp till de mänskliga rättigheterna och ligger långt framme i arbetet med hållbar utveckling. Staden har därmed goda förutsättningar att nå agendans hållbarhetsmål, men det finns utmaningar. En ökande befolkning ökar behoven av bostäder, service och transporter.

Agenda 2030 sätter fokus på hur staden skapar god tillgänglighet och delaktighet för alla invånare, attraktiva boendemiljöer samt ett gynnsamt klimat för företag och innovation. Samtidigt behöver staden minska sin miljö- och klimatpåverkan, bryta ohållbara konsumtions- och produktionsmönster, motverka segregation och ojämlikhet samt öka jämställdhet.