Till startsida

Näringslivet nöjda med regionens myndighetsutövning

Företagen i Stockholmsregionen fortsätter att vara nöjda med den kommunala myndighetsutövningen. Det är sjätte året i rad som kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (54 kommuner), samlat erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga företagsklimatsundersökningen (Nöjd Kund Index, NKI) som mäter faktiska myndighetsärenden. Lägst betyg får det nya obligatoriska området, Upphandling, som får samma betyg som när SBA började mäta myndighetsutövning 2007, dvs betyg 63 på den 100-gradiga skalan.

 

KI. SBA totalt 2007-2021

Sedan SBA började genomföra NKI-undersökningen har företagen blivit alltmer nöjda. Betyget har ökat från knappt godkänt (NKI 63) till stabilt högt betyg (NKI 74). Vidare har andelen kommuner som erhållet höga eller mycket höga betyg ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg minskat inom samtliga undersökta myndighetsområden.

 

Enkäten har besvarats av knappt 11 696 personer som varit i kontakt med SBA-kommunernas myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Svarsfrekvensen uppgick till 49 procent. I enkäten får företagen sätta betyg på den totala upplevelsen men också hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

 

Undersökningen görs sedan 2010 i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. För 2021-års ärende gjordes undersökningen av 204 kommuner och 26 gemensamma förvaltningar/förbund.

 

För 2021-års ärende tillkom ett nytt obligatoriskt mätområde för SBA-kommunerna – upphandling. År 2018 utvecklade SBA en motsvarande kundundersökning inom upphandling – Nöjd Upphandlings Index, NUI – som vidareutvecklats tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, SKR och kommuner. År 2021 genomfördes NUI av 57 kommuner i Sverige, varav 31 SBA-kommuner. SBA-kommunerna får, liksom övriga Sverige, betyg 63 på den 100-gradiga skalan, vilket är ett godkänt betyg.

 

– Företagens vanligaste kontakt med kommunen är oftast inom tillsyn och tillstånd. Det är därför glädjande att vår Företagsklimatundersökning, som fokuserar på faktiska ärenden inom just dessa områden, fortsätter visa att företagen är mer än nöjda med den kommunala myndighetsutövningen i Stockholmsregionen. Stockholm Business Alliance 53 partnerkommuner får tillsammans ett högt betyg – Nöjd Kund Index, NKI 74 (av 100) – från företagen, vilket är samma höga betyg som för 2020-års ärenden. Vi ser att det finns förbättringsområden, men vi tar med oss det goda resultatet in i vårt gemensamma utvecklingsarbete.  Förutom myndighetsutövning är kommunen också en stor inköpare. År 2018 utvecklade vi en motsvarande kundundersökning inom upphandling – Nöjd Upphandlings Index, NUI – som nu är obligatorisk för SBAs partnerkommuner och som nu sprids i landet. Här får SBA samma betyg som vi hade när vi startade kundundersökningen inom myndighetsutövningen 2007 – NUI 63. Nu ska vi tillsammans stärka företagsklimatet genom att också utveckla våra processer inom upphandling, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.

  

 

NKI efter myndighetsområde 53 SBA-kommuner (år 2021)

Antal svar

Svars-frekvens

Myndighetsområde

NKI SBA

2020      2021

NKI Sverige*

2021

805

51 %

Brandskydd

82

83

82

2 716

52 %

Bygglov

66

66

66

1 256

52 %

Markupplåtelse

72

73

76

2 299

50 %

Miljö- och hälsoskydd

73

74

71

3 654

48 %

Livsmedelskontroll

78

78

78

966

43 %

Serveringstillstånd

77

77

77

11 696

49 %

Totalt

74

74

74

3 159

52 %

Upphandling

63

63

63

*Avser samtliga kommuner som genomfört undersökningen i Sverige genom SBA och SKR.

 

Läs hela rapporten om kommuners service till företagen här på stockholmbusinessalliance.se

 

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

 

 

Vill du veta mer om stadens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat 2025?
Stöd och service till företag och andra aktörer – besök Företagsservice
Kostnadsfri individuell rådgivning under företagsstart – besök Starta eget Stockholm
Insatser för näringslivet under rådande pandemi – besök Växla upp Stockholm