Till startsida

All time high i Stockholm Business Alliance företagsklimatundersökning

 

Företagen har aldrig varit så nöjda med kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Det är sjunde året i rad som kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (54 kommuner) erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga företagsklimatundersökningen. Undersökningen mäter faktiska ärenden inom sex olika myndighetsområden. För 2022-års ärenden ökar betyget med två (2) enheter till toppnoteringen NKI 76 på den 100-gradiga skalan. Inom upphandling ökar antalet SBA-kommuner som genomför undersökningen Nöjd Upphandlingsindex, NUI, från 31 till 43. Betyget är fortfarande knappt godkänt (NUI 63). De kommuner som kommit igång tidigt med NUI-undersökningen visar på en positiv utveckling och har sedan 2020 ökat med tre (3) betygsenheter.

 

 

Kundnöjdhet, myndighetsutövning (NKI) och upphandling (NUI). SBA totalt 2007-2022

Skala 0-100.

Sedan kommunerna började mäta hur företagen uppfattar kommunernas myndighetsutövning har de blivit alltmer nöjda. Betyget har ökat från knappt godkänt (NKI 63) till stabilt högt betyg. I årets mätning avseende 2022-ärs ärenden ökar betyget med två (2) enheter till toppnoteringen NKI 76. I fem av de sex myndighetsområden får kommunerna tillsammans ett högt betyg från företagen. Över tid har andelen kommuner som erhållit höga eller mycket höga betyg ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg minskat inom samtliga undersökta myndighetsområden.

 

I enkäten får företagen sätta betyg på den totala upplevelsen av myndighetsärendet eller upphandlingen men också hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

 

Undersökningen görs sedan 2010 i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som presenterar resultatet som en Öppen jämförelse: Företagsklimat. För 2022-års ärende gjordes undersökningen inom myndighetsutövning (NKI) av 205 kommuner och 29 gemensamma förvaltningar/förbund och 92 kommuner i Sverige genomförde Nöjd Upphandlingsindex, NUI.

 

 

Kundnöjdhet (NKI/NUI) efter delområde 54 SBA-kommuner

Antal svar

Svars-frekvens

Myndighetsområde

NKI SBA

2021    2022

NKI Sverige*

2022

1 004

55 %

Brandskydd

83

82

81

2 842

54 %

Bygglov

66

67

67

1 196

47 %

Markupplåtelse

73

74

75

2 458

50 %

Miljö- och hälsoskydd

74

74

72

3 648

46 %

Livsmedelskontroll

78

80

79

1 164

43 %

Serveringstillstånd

77

80

76

12 312

49 %

Totalt, myndighetsutövning

74

76

75

3 591

51 %

Upphandling (NUI)

63

63

64

*Avser samtliga kommuner som genomfört undersökningen i Sverige genom SBA och SKR.

 

– Företagens vanligaste kontakt med kommunen är oftast inom tillsyn och tillstånd. Det är därför glädjande att vår Företagsklimatundersökning fortsätter att visa att företagen blir allt nöjdare med SBA-kommunernas myndighetsutövning. Denna gång överträffar vi oss själva och får det högsta betyget någonsin, Nöjd Kund Index, NKI 76 (av 100) vilket såklart är fantastiskt! säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.

 

– Samtidigt ser vi att allt fler kommuner i hela Sverige kommer igång med det nya mätområdet upphandling, som också är en viktig del i hur man upplever det lokala företagsklimatet. Här får vi tillsammans ett betydligt lägre betyg, men det är glädjande att de kommuner som kommit igång tidigt med NUI redan börjar se en positiv utveckling. Nu ska vi tillsammans stärka företagsklimatet genom att också utveckla våra processer inom upphandling, fortsätter Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.

 

Läs hela rapporten om kommuners service till företagen här på stockholmbusinessalliance.se

 

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Ansvarig Företagsklimat (NKI/NUI), Stockholm Business Alliance, InvestStockholm

Stefan.frid@stockholm.se  Telefon: +46 (0) 70 472 80 16